STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZETWÓRCÓW RYB

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. z Dz. U. z 2020 r., poz. 2261.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej, a siedzibą jest Koszalin.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenia jest wpisane do rejestru uznanych organizacji międzybranżowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. W każdym przypadku, gdy w niniejszym statucie mowa jest o branży rybnej należy przez to rozumieć wszelkie sfery aktywności związane z przetwarzaniem ryb i owoców morza, badaniem, hodowlą, połowem, transportem oraz handlem rybami i produktami powstałymi z ryb, w szczególności: przetwórstwo rybne, rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe oraz handel rybami i produktami powstałymi w wyniku ich przetworzenia.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także innych organizacji, jeżeli współpraca z tymi organizacjami ma związek z celami Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może nawiązywać inne formy współpracy z organizacjami, o których mowa w ust. 1, jeżeli współpraca z tymi organizacjami ma związek z celami Stowarzyszenia. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez Zarząd, który upoważniony jest do podpisywania porozumień oraz podejmowania innych czynności mających na celu nawiązanie współpracy.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) promocja polskiego przetwórstwa rybnego oraz polskiej branży rybnej na rynku krajowym i zagranicznym,
2) konsolidacja polskich przedstawicieli przetwórstwa rybnego i rybołówstwa, a także innych podmiotów, których działalność obejmuje wspieranie rozwoju branży rybnej,
3) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla branży rybnej, w szczególności dla przetwórstwa rybnego,
4) reprezentowanie interesów i spraw przetwórców ryb oraz innych przedstawicieli branży rybnej w rozmowach z władzami rządowymi i samorządowymi lub innymi podmiotami w zakresie istotnym, dla branży rybnej,
5) promowanie konsumpcji ryb, w tym walorów zdrowotnych, smakowych i ekonomicznych,
6) promowanie produktów rybołówstwa i akwakultury Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie możliwości w dziedzinie uzyskiwania certyfikatów,  w szczególności nazw pochodzenia, znaków jakości, oznaczeń geograficznych i zalet zrównoważonego rozwoju,
7) pogłębianie wiedzy związanej z branżą rybną, w szczególności dotyczącej technologii przetwórstwa rybnego oraz rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, wymagań sanitarnych, norm jakościowych, przepisów celnych i podatkowych, przepisów prawa pracy oraz systemów zarządzenia, jakością i identyfikacją produktów rybołówstwa,
8) Organizowanie i współudział w przedsięwzięciach promujących spożycie produktów rybołówstwa oraz przetwórstwa rybnego,
9) Monitorowanie oraz postulowanie zmian w polskim oraz unijnym prawie, mających istotne znaczenie dla przetwórstwa rybnego oraz branży rybnej,
10) Stymulowanie rozwoju struktur rynku rybnego oraz branży rybnej,
11) Znajdowanie nowych rynków zbytu dla ryb i produktów rybnych,
12) Kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego przetwórstwa rybnego oraz polskiej branży rybnej w Polsce i za granicą,
13) Działanie na rzecz poprawy warunków połowu, handlu, transportu ryb oraz handlu i transportu produktów powstałych w wyniku ich przetworzenia,
14) Badanie i rozwijanie technik wspomagających optymalizację funkcjonowania branży rybnej, w szczególności przetwórstwa rybnego, łącznie z informacjami i komunikatami technologicznymi,
15) Podejmowanie działań na rzecz pełniejszego wykorzystania potencjału produkcji rybołówstwa, w szczególności w zakresie dotyczącym organizacji rynku rybnego oraz ustalania limitów połowowych,
16) Poprawianie warunków udostępniania na rynku unijnym produktów rybołówstwa oraz pomoc w koordynowaniu wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnych produktów rybołówstwa poprzez rozszerzanie rynków zbytu dla technologii stosowanych w przetwórstwie rybnym i rybołówstwie oraz kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego przemysłu rybnego,
17) Realizacja działań z zakresu rybołówstwa morskiego w celu ochrony praw rybaków i przetwórców ryb oraz zasobów morskich, w szczególności poprzez uczestniczenie w konsultacjach z zakresu działań legislacyjnych,
18) Współpraca z innymi stowarzyszeniami branżowymi w kraju i za granicą,
19) Współuczestnictwo w szeroko rozumianych przedsięwzięciach innowacyjnych i naukowych, związanych z rozwijaniem technik wspomagających optymalizację funkcjonowania rynku, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych,
20) Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, zjazdów, zebrań, warsztatów mających na celu pogłębianie wiedzy na rzecz członków stowarzyszenia i podmiotów niezrzeszonych oraz prowadzenie badań i analiz rynku związanych z produkcją i obrotem,
21) Prowadzenie na rzecz członków stowarzyszenia oraz innych podmiotów działalności promocyjnej i reklamowej oraz wydawanie czasopism, wydawnictw periodycznych, książek i materiałów reklamowych.
22) podejmowanie działania na rzecz poprawy, jakości produktów rybołówstwa
23) Prowadzenie działalności charytatywnej w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak klęski żywiołowe, działania wojenne, pandemie itp. na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w kraju i/lub zagranicą.

§ 9

1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez m.in.:
1) propagowanie w społeczeństwie wartości zdrowotnych konsumpcji ryb,
2) prowadzenie i zlecanie przeprowadzania badań branży rybnej, badań konsumenckich, analiz marketingowych, badań sondażowych,
3) prowadzenie rozmów z przedstawicielami administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz innymi podmiotami w zakresie dotyczącym pełnego wykorzystania zasobu rybnego, w szczególności dotyczących limitów połowowych oraz sposobu organizacji rynku rybnego,
4) prowadzenie kampanii promocyjnych ryb oraz produktów i usług związanych z przetwórstwem rybnym
5) uczestniczenie w targach krajowych i zagranicznych,
6) przystępowanie oraz współpracowanie z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania a także innymi organizacjami, jeżeli współpraca z tymi organizacjami ma związek z celami Stowarzyszenia, 7) organizowanie i uczestniczenie w wizytach, seminariach, spotkaniach i konferencjach,
8) prowadzenie biura prawnego, podatkowego lub handlowego,
9) udzielanie porad oraz wydawanie opinii w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
10) wykonywanie ekspertyz prawnych i ekonomicznych istotnych dla całego środowiska przetwórców ryb oraz branży rybnej,
11) prowadzenie agencji reklamowej,
12) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i udostępnianie na niej powierzchni reklamowych,
13) każdego innego rodzaju działalność gospodarczą niesprzeczną z celami Stowarzyszenia, umożliwiającą zdobycie środków na działanie i finansowanie celów stowarzyszenia,
14) przygotowanie oraz rozprowadzanie publikacji związanych z przetwórstwem rybnym oraz branżą rybną,
15) tworzenie i przystępowanie do organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.U. z 2011 r., nr 34, poz. 168).
16) Finansowe lub rzeczowe bezpośrednie lub pośrednie wspieranie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza wskutek sytuacji nadzwyczajnych takich jak klęski żywiołowe, działania wojenne, pandemie itp.

2. Działania określone w pkt 1 mogą być związane bezpośrednio z realizacją celów Stowarzyszenia lub mogą mieć na celu pozyskanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz spółki osobowe.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja członków Stowarzyszenia ze względna ·narodowość, płeć, przekonania polityczne, religijne, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w ramach Unii Europejskiej.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i związana z przetwórstwem rybnym lub branżą rybną w taki sposób, że jest zainteresowana umocnieniem i rozwojem polskiego przetwórstwa rybnego lub branży rybnej.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub spółka osobowa, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.
3. W deklaracji kandydat na członka wspierającego może określić świadczenia finansowe, rzeczowe lub inne, które zobowiązuje się wnosić na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji podmiotów chcących uzyskać członkostwo zwyczajne lub wspierające w Stowarzyszeniu.

§ 15

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia. Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które są członkami władz innych organizacji o tożsamych lub podobnych celach działania, o których mowa w Statucie, z wyłączeniem organizacji międzynarodowych.
2) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub ustalonych z Zarządem, do noszenia odznaki organizacyjnej,
4) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich oraz zgłaszać opinię, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i przepisów tworzonych przez Stowarzyszenie.
3) regularnego opłacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 18

1. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 16 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do zaskarżania uchwał i orzeczeń władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i innych postanowień władz Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
2) prawomocnej uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu niewywiązywania się z obowiązku uiszczenia składek członkowskich; składki powinny być uiszczone do końca I kwartału każdego roku lub w stosunku do nowo przyjętych członków - w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji; uchwała może być podjęta po uprzednim wezwaniu członka Stowarzyszenia do uiszczenia składki w dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni,
3) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub innych postanowień władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków; przez działanie na szkodę rozumie się także działania na korzyść poszczególnych członków zwyczajnych lub wspierających, podejmowane bez stosownych uchwał właściwych władz, gdy działanie to jest sprzeczne z interesem Stowarzyszenia lub innych jego członków,
4) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
5) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt.2 Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 - 4 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o wykluczeniu wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 20

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński

§ 21

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, z zachowaniem wymogów, co do kworum. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. Przy wyborze członków władz Stowarzyszenia należy się kierować zasadą zapewnienia w tych władzach właściwej reprezentacji podmiotów należących do poszczególnych grup przedsiębiorców (małych, średnich i dużych).
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Tajne głosowanie przeprowadzana jest w sprawach osobowych a także na żądanie przynajmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymagają obecności, co najmniej połowy członków tych organów.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z pierwotnych wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i początku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków odbywać się powinno, co najmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
1) Przewodniczący,
2) Z-ca Przewodniczącego,
3) dwaj Sekretarze
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 10% członków zwyczajnych
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 1-go miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt 2 i 3.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie, – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – 60 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz
Stowarzyszenia przez statut,
4) wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz,
5) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielania absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
10) ustaleniu wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych świadczeń lub składek.
11) podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swą pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd uchwala Regulamin pracy pracowników Stowarzyszenia i określa zakres czynności Dyrektora Wykonawczego w chwili jego powołania.
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, określający techniczno-organizacyjne zasady funkcjonowania Zarządu w tym sposób wykonywania zadań Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
4. Zarząd zobowiązany jest podejmować wszelkie działania na rzecz Stowarzyszenia i w celu ochrony jego interesów.
5. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 27

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz do 6 członków. W skład Zarządu w tej samej kadencji nie może wchodzić więcej niż jedna osoba reprezentująca interesy jednego przedsiębiorcy będącego członkiem Stowarzyszenia. Członkiem Zarządu powinien być właściciel, wspólnik, członek Zarządu, menadżerowie szczebla zarządzającego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, sprawy wymagające uchwały Zarządu mogą być załatwiane za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób określony w Regulaminie Zarządu.
4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję
tę obejmuje na ten czas V-ce Prezes wyznaczony przez Zarząd.

§ 28

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności wg uchwalonych okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
4) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego, stanowiącego środek trwały Stowarzyszenia,
7) uchwalenie regulaminów określonych przepisami statutu, delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji oraz na seminaria, konferencje lub inne zebrania krajowe i zagraniczne,
8) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi organizacjami,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
11) występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego,
12) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
13) wykonywanie innych czynności i zadań nieprzypisanych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
14) nadzór nad pracą Dyrektora Wykonawczego i Sekretariatu Stowarzyszenia.
2. Od uchwał Zarządu w sprawach indywidualnych, dotyczących interesów konkretnych osób, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 29

Do rozpatrywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno organizacyjnych i przedłożenia wniosków, Zarząd może powołać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin
zakończenia prac.

§ 30

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 2 członków Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Prezes Zarządu zwołuje również Posiedzenia Zarządu odbywające się przy użyciu środków porozumiewania na odległość w sposób określony w Regulaminie Zarządu.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym. Głosowanie jest tajne, jeśli Zarząd ma podjąć uchwałę w sprawach osobowych oraz na żądanie przynajmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Zarządu wymagają obecności, co najmniej połowy członków zarządu. W sytuacji, gdy jest równy podział głosów, i nie można podjąć decyzji, decyduje głos prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jego działalnością.

§ 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 33

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego,
2) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej; posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
4) uchwalenie własnego regulaminu działania
5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 34

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki osobiście.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35

Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
1) rozpatrywania spraw o naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub innych postanowień władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków, wniesionych przez Zarząd w odniesieniu do wszystkich członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną - w odniesieniu do osób pełniących funkcję we władzach Stowarzyszenia,
2) uchwalenia regulaminu określającego tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego,
3) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§ 36

1. Sąd Koleżeński składa się, z co najmniej 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 37

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawę kieruje Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa odwołania się do Walnego Zebrania Członków3. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia
4.Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 38

1.Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego nakładających kary, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V

ORGANY DORADCZE

§ 39

1. W razie zaistnienia potrzeby wynikających z działalności Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może powołać stałe organy doradcze Stowarzyszenia.
2. Ilość, skład i zasady funkcjonowania organów doradczych określa regulamin tych organów, utworzonych poprzez stosowną uchwałę Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 40

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne, inne przedmioty materialne i niematerialne, mające wartość majątkową i niewyłączone z obrotu.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy, spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) inne środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dofinansowanie ze źródeł unijnych.
3. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć okresowe fundusze celowe dla znajdowania oraz promowania nowych rynków zbytu na produkty rybne z wpłat członków zwyczajnych i wspierających oraz innych podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w przedsięwzięciu realizowanym z wykorzystaniem instrumentów Sektorowego Programu Operacyjnego. Środki te będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku i podlegają zasadom poprawności wydatkowania określonym w stosownych przepisach wdrażających kolejne programy sektorowe Rybołówstwo i przetwórstwo.

§ 41

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to
konto.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej określa Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

1. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
2. Dla ważności innych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd i Prezes Zarządu mogą ustanawiać pełnomocników do czynności mieszczących się w ich kompetencjach.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 43

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust.3 należy załączyć projekty stosowanych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261).

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.